×

PERE VENTURA OBTÉ LA CERTIFICACIÓ DE LA PETJADA HÍDRICA

Mostra del seu compromís amb la responsabilitat mediambiental

Pere Ventura ha obtingut la certificació del càlcul de la petjada hídrica conforme als estàndards Water Footprint Assessment  delimitada per la norma ISO 14046 que garanteix una avaluació exhaustiva i fiable dels impactes relacionats amb l’aigua al llarg del cicle de vida d’un producte o servei, concretament de les activitats de cultiu a finques pròpies, fabricació i venda de cava.

L’aigua és un recurs escàs, essencial per a la vida. És també un bé estratègic que comporta riscos. En el decurs de la gestió per aconseguir aquesta certificació expedida per Bureau Veritas, Pere Ventura ha fet possible la reducció del consum d’aigua mitigant l’impacte ambiental de l’activitat que es desenvolupa al celler. Així, per exemple,  es va instal·lar un circuit tancat a partir d’una banyera de recuperació d’aigua, obtenint un estalvi de consum d’aigua de 1.859 m3.  La reducció del consum d’aigua implica necessitar menys capacitat depuradora, comporta abocar menys cabal residual, afavoreix la disminució del cubicatge necessari per dimensionar  una estació depuradora d’aigües residuals i redueix la partida de costos.

L’empremta hídrica és una mesura que avalua l’impacte d’una activitat o producte en els recursos d’aigua dolça, tenint en compte tant el consum directe com l’indirecte. La certificació de l’empremta hídrica conforme als estàndards Water Footprint Assessment Manual  implica seguir una sèrie de passos i directrius establertes per aquesta metodologia reconeguda. En primer lloc, les organitzacions han de realitzar un inventari detallat del seu consum d’aigua, tenint en compte tant l’aigua utilitzada directament en les seves operacions com l’aigua utilitzada en la seva cadena de subministrament.

Un cop s’ha realitzat l’inventari, és necessari avaluar l’impacte d’aquest consum d’aigua en els recursos hídrics, tenint en compte aspectes com la disponibilitat, la qualitat i l’equitat. La metodologia dels estàndards Water Footprint Assessment Manual permet calcular l’empremta hídrica total i desglossar-la en categories com aigua verda (aigua de pluja  per les plantes), aigua blava (aigua superficial i subterrània extreta) i aigua grisa (aigua contaminada durant el procés). Això proporciona una visió integral de l’impacte hídric de les operacions d’una organització.

L’obtenció de la certificació de la petjada hídrica és un clar indicador  de la sensibilitat que Pere Ventura sempre ha mostrat per la cura, la preservació i la protecció del medi ambient.


També et pot interessar